اتاق ایزوله یکی از بخش‌های مهم بیمارستان است که به منظور ایزولاسیون استفاده می‌شود. روزانه افراد بسیاری به بیمارستان ها مراجعه کرده و تحت درمان و مراقبت قرار می گیرند، از بین این افراد بیمارانی با بیماری عفونی و مسری وجود دارند که مستعد انتقال بیماری خود به دیگران هستند. به همین دلیل وجود بخشی در بیمارستان و مراکز درمانی با برخورداری از تهویه مناسب برای جلوگیری از تماس این بیماران با دیگر اشخاص و فضاهای بیمارستان و کاهش خطر میکرو ارگانیسم‌های هوابرد ضروری است که این بخش در واقع همان اتاق‌های ایزوله هستند که مانع هرگونه تبادل آلودگی، انرژی و جرمی می‌شوند. تهویه این اتاق از اهمیت بالایی برخوردار است و طبق استاندارد جهانی ASHRAE ۱۷۰ انجام می‌گیرد که هدف آن جلوگیری از گشترش و انتشار آلاینده‌ها و عفونت از طریق هوا است. این موضع در دو سه سال اخیر که جهان با بیماری و ویروس کووید ۱۹ یا به عبارتی کرونا و سویه های مختلف آن درگیر بود و هست اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد. لذا دانشمندان در صدد بهبود اتاق های ایزوله و بالاتر بردن راندمان تهویه در پاکسازی آلودگی ها و ویروس ها برآمدند. در این زمینه آزمایشات متعددی صورت گرفته که نتایج آن ها در سایت ها و مجلات معتبر خاجی موجود می باشد. یکی از این آزمایشات به بررسی بهبود عملکرد سیستم تهویه اتاق ایزوله بر اساس جاگذاری دریچه های خروجی سیستم تهویه در محل های مختلف و بررسی عملکرد سیستم تهویه در آن حالت ها و سپس یافتن بهترین جاگذاری دریچه های خروجی سیستم تهویه و ترکیب آن با سیستم فیلتراسیون فن (Fan Filter Unit) به منظور گرفتن بالاترین راندمان تصویه هوا و همچنین کمترین میزان پخش آلاینده ها از بیمار می باشد. بدین ترتیب که در ابتدا ۳ حالت جاگذاری دریچه خروجی هوا را در کامپیوتر شبیه سازی کرده و بهترین عملکرد را انتخاب کرده و در مقیاس واقعی آزمایش کرده و نتایج را با شبیه سازی کامپیوتری مقایسه می کند. در انتها نیز با اضافه کردن یونیت فیلتراسیون فن به ساختار بهینه نتایج به دست آمده را منتشر و مورد بررسی قرار می دهد.

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است جانمایی مرسوم و عمومی دریچه های هوای خروجی و ورودی سیستم تهویه اتاق ایزوله را در کنار چیدمان بهینه ی جانمایی دریچه های هوا را نشان می دهد. زیرا هر چقدر چرخش هوا در اتاق ایزوله کمتر باشد، آلودگی کمتری پخش می شود و هدف کمتر شدن پخش آلودگی و ویروس در اتاق ایزوله و عدم سرایت بیماری به کادر درمان داخل اتاق می باشد.

جهت شبیه سازی کامپیوتری و بررسی نتایج به دست آمده سه ساختار خروجی هوای سیستم تهویه که در شکل زیر آمده است را مورد بررسی قرار داده اند. به دین ترتیب که در حالت اول خروجی هوا را از سقف و در سمت چپ بیمار، حالت دوم دریچه هوای خروجی را در پشت سر بیمار و به صورت افقی و در حالت سوم دریچه هوای خروجی را به صورت دو دریچه ی افقی پشت سر بیمار و در راست و چپ تخت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده و مقایسه ی بین این سه حالت در ارتفاع ۱.۴ متری از سطح زمین که حدود ارتفاع سیستم تنفسی کادر درمان می باشد نیز در جدول زیر آمده است.

همان طور که مشاهده می شود در حالت سوم که دو دریچه هوای خروجی عمودی پشت سر بیمار قرار دارد بالاترین راندمان در عدم انتشار آلاینده ها که در این آزمایش از گاز  به عنوان آلاینده در نظر گرفته شده است را دارد. این حالت را در مقیاس آزمایشگاهی و واقعی در بیمارستان سامسونگ کره ی جنوبی صحت سنجی کرده که نتایج به دست آمده حاکی از درست بودن شبیه سازی کامپیوتری می باشد. این مقایسه بر اساس مکان سه نفر کادر درمان در چپ و راست و پایین تخت بیمار قرار گرفته اند انجام شده است.

همان طور که آزمایش و مشاهده شد بهینه ترین حالت در شبیه سازی کامپیوتری و آزمایش عملی مقدار کمی اختلاف در نتایج داشتند، لذا صحت شبیه سازی بر این اساس تایید شد. سپس این حالت را با سیستم فیلتراسیون هوای برگشتی ترکیب کرده و عمل فیلتراسیون روی هوای در گردش اتاق را انجام می دهد. نتایج به دست آمده گویای عالی عمل کردن سیستم فیلتراسیون نسبت به حالت بدون فیلتر است و در حذف آلاینده ها بسیار خوب عمل کرده است که همین موضوع نشان دهنده ی اهمیت استفاده از سیستم فیلتراسیون هوای اتاق ایزوله می باشد.

همان گونه که در جدول بالا مشخص است در صورت استفاده از فن فیلتر یونیت میزان آلاینده ها در ارتفاع ۱.۴ متری از سطح اتاق ۸۵.۲ درصد کمتر و در مجموع میانگین کل اتاق به میزان ۷۹.۶ درصد میزان انتشار و پخش آلاینده ها نسبت به حالت بهینه ولی بدون فن فیلتر یونیت کمتر شده است. همین امر نشان دهنده ی اهمیت استفاده از فن فیلتر یونیت ها در اتاق های ایزوله می باشد.

سروش نادری‌فر
مهندس فــروش
سروش نادری‌فر
مهندس فــروش
فهرست
Call Now Button