شیرهای کنترل

شیر کنترلی و محرک الکتریکی آن جهت کنترل بهینه دبی سیستم گردش سیال در مدار های تاسیساتی مورد استفاده قرار می گیرند. شیر کنترل بر اساس کاربرد و عملی که در سیستم پایپینگ انجام میدهند در مدل های شیر های انرژی، شیر مستقل از فشار، شیر منطقه ای (Zone Valve) و بر اساس شکل و مکانیزم باز و بسته شدن شیر به مدل های شیر پروانه ای، شیر توپی، شیر گلاب و …  دسته بندی می شوند. انتخاب و طراحی شیر ها با استفاده از دبی عبوری آب گذر، افت فشار کویل، KVS مورد نیاز شیر، فشار ورودی و خروجی و … سایز و انتخاب می شوند.

فهرست
Call Now Button