Siemens GRA Actuator(4Nm)

موتور دمپر دود و آتش

مشخصات کلی موتور دمپر GRA
۴Nm
مساحت دمپر تقریبا ۰.۶ متر مربع
زمان عملکرد ۹۰ ثانیه
زمان برگشت روی فنر مکانیکی ۱۵ ثانیه
سیگنال کنترل ولتاژ عملیاتی دارای دو سوئیچ دارای دو سوئیچ و قطع حرارتی ابعاد،شفت دمپر مربع
۲-موقعیت AC/DC ۲۴V
AC ۲۳۰V
GRA126.1E/..(1
GRA326.1E/..(1
GRA126.1E/T..(1
GRA326.1E/T..(1
۱۰,۱۲

۱) ابعاد شفت دمپر در این قسمت قرار می گیرد(میلیمتر).

فهرست
Call Now Button